Cải cách tiền lương: Thay đổi về thu nhập của cán bộ, công chức từ 01/7/2024

03/10/2023 01:26

Theo Nghị quyết 27-NQ/TW, dưới đây là thay đổi khi thực hiện cải cách tiền lương sẽ tác động đến thu nhập của cán bộ công chức, viên chức, lực lượng vũ trang và người lao động trong doanh nghiệp.

Thay đổi cách tính lương: Bỏ cách tính lương theo lương cơ sở

Khi cải cách tiền lương, cách tính lương của cán bộ, công chức sẽ thay đổi.

Mức lương hiện tại được tính theo công lức: Hệ số x lương cơ sở.

Theo tiểu mục 3.1 Mục 3 Phần II Nghị quyết 27/NQ-TW năm 2018, sẽ bãi bỏ mức lương cơ sở và áp dụng mức lương cụ thể đối với cán bộ, công chức, viên chức; mức lương cụ thể này sẽ được tính căn cứ theo vị trí việc làm của từng đối tượng. Như vậy, nếu cải cách tiền lương, việc tính lương theo hệ số và lương cơ sở sẽ bị bãi bỏ.

Thay vào đó, thu nhập từ lương của công cức sẽ được tính theo số tiền cụ thể, thể hiện rõ hiệu quả và chất lượng công việc, năng suất làm việc, theo vị trí việc làm cụ thể của từng đối tượng. Tùy vào từng vị trí khác nhau, công chức sẽ được hưởng các bác lương khác nhau gắn với vị trí làm việc cụ thể.

Cải cách tiền lương: Thay đổi về thu nhập của cán bộ, công chức từ 01/7/2024

Áp dụng hệ thống bảng lương mới: 5 bảng lương mới

Tiểu mục 3.1 Mục 3 Phần II Nghị quyết 27/NQ-TW năm 2018 nêu rõ nội dung cải cách tiền lương theo hướng xây dựng, ban hành hệ thống bảng lương mới theo vị trí việc làm, chức danh và chức vụ lãnh đạo thay thế hệ thống bảng lương hiện hành, chuyển xếp lương cũ sang lương mới, bảo đảm không thấp hơn tiền lương hiện hưởng.

Dự kiến khi thực hiện cải cách tiền lương theo Nghị quyết 27/NQ-TW năm 2018 từ năm 2024 sẽ có 5 bảng lương mới dành cho cán bộ, công chức, viên chức, cụ thể:

- 1 bảng lương chức vụ áp dụng đối với cán bộ, công chức, viên chức giữ chức vụ lãnh đạo;

- 1 bảng lương chuyên môn, nghiệp vụ theo ngạch công chức và chức danh nghề nghiệp viên chức áp dụng chung đối với công chức, viên chức không giữ chức danh lãnh đạo.

- 3 bảng lương đối với lực lượng vũ trang.

Cải cách tiền lương: Thay đổi về thu nhập của cán bộ, công chức từ 01/7/2024

Cơ cấu tiền lương mới cho công chức, viên chức

Tại Điểm a Khoản 3.1 Phần II Nghị quyết 27/NQ-TW năm 2018, cơ cấu tiền lương của cán bộ, công chức, viên chức và lực lượng vũ trang (khu vực công) sẽ bao gồm:

- Lương cơ bản (chiếm khoảng 70% tổng quỹ lương).

- Các khoản phụ cấp (chiếm khoảng 30% tổng quỹ lương).

- Bổ sung tiền thưởng (quỹ tiền thưởng bằng khoảng 10% tổng quỹ tiền lương của năm, không bao gồm phụ cấp).

Thay đổi về phụ cấp của cán bộ, công chức

Từ 01/7/2024 khi cải cách tiền lương, lương sẽ chiếm 70% trong tổng quỹ thu nhập của công chức, 30% còn lại là phụ cấp.

Trong đó, khi cải cách tiền lương, phụ cấp sẽ có sự thay đổi như sau:

- Tiếp tục được hưởng 7 loại phụ cấp gồm: Phụ cấp kiêm nhiệm; phụ cấp khu vực; phụ cấp trách nhiệm công việc; phụ cấp thâm niên vượt khung; phụ cấp lưu động; phụ cấp phục vụ an ninh, quốc phòng và phụ cấp đặc thù đối với quân đội, công an, cơ yếu.

- Gộp các loại phụ cấp:

Phụ cấp theo nghề được gộp từ các loại phụ cấp trách nhiệm theo nghề; phụ cấp ưu đãi theo nghề; phụ cấp độc hại, nguy hiểm: Áp dụng với công chức, viên chức làm các nghề, công việc có yếu tố điều kiện lao động cao hơn bình thường như giáo dục và đào tạo, y tế, thi hành án dân sự…

Phụ cấp công tác ở vùng đặc biệt khó khăn được gộp từ phụ cấp thu hút, phụ cấp đặc biệt, trợ cấp công tác lâu năm ở vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn.

- Bỏ các loại phụ cấp áp dụng cho công chức, viên chức: Phụ cấp thâm niên nghề; phụ cấp công tác đảng, đoàn thể chính trị - xã hội; phụ cấp chức vụ lãnh đạo; phụ cấp công vụ; phụ cấp độc hại, nguy hiểm.

Riêng phụ cấp khoán của người hoạt động không chuyên trách cấp xã, ở thôn, tổ dân phố thì thực hiện nhất quán trên tỷ lệ chi thường xuyên của Ủy ban nhân dân cấp xã.

Tăng thu nhập cho cán bộ, công chức, viên chức tại các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương

Theo điểm đ tiểu mục 3.1 Mục 3 Phần II Nghị quyết 27/NQ-TW năm 2018,  mở rộng áp dụng cơ chế thí điểm đối với cán bộ, công chức, viên chức và lực lượng vũ trang (khu vực công) tại một số tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương đã tự cân đối ngân sách và bảo đảm đủ nguồn thực hiện cải cách tiền lương, các chính sách an sinh xã hội được chi thu nhập bình quân tăng thêm không quá 0,8 lần quỹ lương cơ bản của cán bộ, công chức, viên chức thuộc phạm vi quản lý.

Đi xe không chính chủ, người dân cần mang theo những giấy tờ gì?4 loại giấy tờ CSGT kiểm tra với người đi xe máy, số 1 ai thiếu bị phạt nặng nhất

Theo Nguồn phunutoday.vn

Cải cách tiền lương: Thay đổi về thu nhập của cán bộ, công chức từ 01/7/2024 - Xã Hội